Rozwój elektromobilności - dołącz do nas!

Dziś jest właściwy moment, by rozpocząć proces powiększania swojego portfela inwestycyjnego.

Pomożemy Ci krok po kroku zostać inwestorem na rynku elektromobilności.

Niezależnie od tego, ile masz środków do zainwestowania i jaki jest Twój poziom doświadczenia.

Możesz razem z nami dokonać ekspansji na nowy rynek.

Jesteś w rękach ekspertów.

Odważ się i poszerz z nami swój horyzont, Horyzont EV.

Pobierz ofertę inwestycyjną

Już niedługo w tym miejscu pojawi się lista naszych realizacji.

Zagrożenia i ryzyka

 

Wyliczenia dotyczące stopy zwrotu z inwestycji w poszczególne stacje ładowania pojazdów mają charakter wyłącznie reklamowy, poglądowy, nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych lub zbliżonych wyników i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. O ile nie zaznaczono inaczej, podane wyliczenia nie uwzględniają obciążeń podatkowych. Wyliczenia zostały oparte na podstawie własnych analiz rynku, informacji pozyskanych od operatora Stacji oraz od Producentów Stacji Ładowania. Dodatkowo uwzględniliśmy prognozę PSPA przyrostu pojazdów zasilanych energią elektryczną. Wyliczenia mogą się różnić od rzeczywistych parametrów wynikających z umów zawartych przez inwestora.

Nabywca stacji ładowania pojazdów (inwestor) musi liczyć się z możliwością spadku wartości zakupionej stacji ładowania w czasie, jak też nieuzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, czy nawet poniesienia straty.

Na niemożność uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego mogą mieć wpływ w szczególności, lecz nie jedynie, takie czynniki jak:

  1. zakłócenia w dostawie energii elektrycznej i wzrost jej ceny;
  2. działanie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne, i niezależne od Horyzont EV, któremu nie można zapobiec i przeciwdziałać przy należytej staranności, w szczególności takie jak pandemia, epidemia, atak terrorystyczny, wojna, klęska żywiołowa, nagłe i gwałtowne zjawiska przyrodnicze;
  3. zmiana przepisów prawa (przede wszystkim szeroko rozumianego prawa podatkowego i ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych), nałożeniem dodatkowych obowiązków i obciążeń;
  4. zniszczenia stacji ładowania pojazdów przez osoby trzecie (również w sposób nieumyślny);
  5. utrata tytułu prawnego do miejsca, na którym posadowiona jest zakupiona przez inwestora stacja ładowania pojazdów;
  6. problemy techniczne związane z działaniem stacji, konieczność jej serwisowania;
  7. zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne mające wpływ sektor elektromobilności, w szczególności rozpowszechnienie się innych ekologicznych środków transportu, takich jak np. pojazdy napędzane wodorem.

Horyzont EV zastrzega, że informacje przedstawiane w udostępnianych materiałach i publikowanych treściach, w jakiejkolwiek formie, są zbierane i redagowane z należytą starannością, na podstawie źródeł uznanych przez Horyzont EV za wiarygodne, jednakże Horyzont EV nie gwarantuje i nie zapewnia o ich dokładności, kompletności i wiarygodności. W momencie przystępowania do inwestycji, z uwagi na jej specyfikę, wspomniane informacje mogą być nieaktualne. W przypadku zamiaru podjęcia decyzji inwestycyjnych w oparciu o jakiekolwiek materiały autorstwa lub udostępniane przez Horyzont EV lub osoby działające w jej imieniu, w jakiejkolwiek postaci, w jakikolwiek sposób, inwestor powinien uzyskać potwierdzenie ich aktualności.

Horyzont EV zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej informacji, dlatego każdorazowo przed podjęciem decyzji inwestycyjnej inwestor powinien uzyskać potwierdzenie ich aktualności.

Horyzont EV to spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Tadeusza Kościuszki 82/10, 50-441 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000990967, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, NIP: 8992936274, REGON: 523065859, kapitał zakładowy: 5050 zł.