Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej horyzontev.pl

I. PODSTAWOWE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY

 1. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) strony internetowej dostępnej pod adresem: https://horyzontev.pl/ (dalej: „Strona”).
 2. Polityka Prywatności podaje informacje:
 1.  o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkowników (inaczej: „Podmiotów danych”) Strony i odbiorców profili Horyzont EV sp. z o.o. na portalach społecznościowych,
 2. na temat plików cookies, które są wykorzystywane przez Stronę.
 1. Każdy Użytkownik chcący skorzystać z oferowanych w ramach Strony funkcjonalności zostanie poproszony o zaakceptowanie polityki plików cookies.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku chęci skorzystania z usług elektronicznych dostępnych na Stronie.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem Strony jest Horyzont EV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dane adresowe spółki: Wrocław, 50-441, Tadeusza Kościuszki 82/10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000990967, której dokumentacja jest przechowywana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8992936274, REGON:  523065859.
 2. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych prawem zasad ochrony danych osobowych Użytkowników Strony, jakie są przewidziane między innymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz w rozporządzeniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Dz. Urz. UE.L. Nr 119).
 3. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się:
 1. na adres do korespondencji: Horyzont EV ul. Tadeusza Kościuszki 82/10, 50-441 Wrocław; 
 2. na adres poczty elektronicznej:  kontakt@horyzontev.pl;
 3. pod numerem tel.: +48 513 28 28 28.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu:
 1. zapewnienia dostępu do usług elektronicznych oferowanych na Stronie w tym usługi newslettera,
 2. marketingu usług własnych,
 3. zrealizowania zamówionej usługi,
 4. kontaktu z Użytkownikami,
 5. udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników,
 6. rozpatrzenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Strony,

takie jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.

IV. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności, może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie pola wyboru na wybranym przez Użytkownika formularzu elektronicznym, dostępnym na Stronie.
 2. Użytkownik za pośrednictwem Strony może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Horyzont EV sp. z o. o. w celu:
 1. udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym,
 2. realizacji usługi newslettera, tj. otrzymywania drogą elektroniczną informacji marketingowych oraz handlowych o usługach i produktach Horyzont EV sp. z o. o.
 1. Newsletter będzie dostarczany na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zgłosić sprzeciw wobec dalszego przetwarzania Jego danych w celach marketingowych (zrezygnować z newslettera). W celu wycofania zgody należy wysłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej: kontakt@horyzontev.pl .
 3. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jego zgłoszeniem.

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych są następujące przepisy:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli dane osobowe są konieczne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz innej umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia w/w umów, jak również wtedy, gdy dane osobowe są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

 

VI. PROFILE NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Na Stronie znajdują sięwtyczki” do witryn społecznościowych.
 2. Administrator wraz z dostawcą danej wtyczki jest administratorem danych osobowych przy czym odpowiedzialność Administratora ogranicza się do zbierania oraz transmisji danych do wskazanych serwisów,  tj. informacji o adresie IP oraz identyfikatorze przeglądarki internetowej.
 3. Użycie wtyczki powoduje przesłanie danych (informacji o adresie IP oraz identyfikatorze przeglądarki internetowej) do serwisu, którego wtyczka została użyta. 
 4. Korzystanie z wtyczek jest dobrowolne.
 5. Użycie wtyczki oznacza zgodę na przekazanie danych dla witryny społecznościowej.
 6. Administrator posiada profile na witrynach społecznościowych (dalej „Profile”).
 7. Administrator przetwarza dane osób odwiedzających jego Profile, takie jak: komentarze, posty, opinie, identyfikatory internetowe oraz nazwy Użytkowników. 
 8. Dane opisane w ust. 7 są zbierane w celu:
 1. umożliwienia Użytkownikom aktywności na Profilach,
 2. prowadzenia kont internetowych i komunikowania za ich pomocą informacji o działalności Administratora;
 3. marketingowym w tym reklamowym;
 4. realizacji usług na rzecz Użytkowników.
 1. W celu umożliwienia kontaktu Administratora z Użytkownikiem witryny społecznościowej, Administrator przetwarza informacje dotyczące osób kontaktujących się z Nim za pośrednictwem komunikatorów internetowych, w szczególności imię i nazwisko, nazwę Użytkownika, treść korespondencji (wiadomości, wątków). Wiadomości nie są przechowywane przez Administratora w innym miejscu niż skrzynka odbiorcza Profilu. Treść korespondencji oraz informacje o kontakcie są przetwarzane przez czas niezbędny do załatwienia sprawy Użytkownika.
 2. W celu poprawy jakości usług, Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z jego Profili i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez portal społecznościowy.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników, którzy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych oraz udostępniania ich wyników dla ulepszenia usług zgodnie z ich potrzebami.
 4. Portal społecznościowy decyduje o czasie dostępności danych statystycznych.
 5. W związku ze specyfiką portali społecznościowych informacje o osobach obserwujących profile, a także treść komentarzy, opinii, postów oraz pozostałe informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne. Informacje przekazane wyłącznie do wiadomości Administrator nie są ujawniane innym podmiotom.
 6. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych przez portale społecznościowe znajdują się w ich zasadach prywatności.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostęp do danych Użytkowników posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora.
 2. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych, uniemożliwiające dostęp do danych Użytkowników przez osoby trzecie.

VIII. WYCOFANIE ZGODY

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Jego danych osobowych.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
 3. W celu wycofania zgody należy:
 1. wysłać stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej: kontakt@horyzontev.pl ;
 2. usunąć na stronie Profilu:
 1. komentarz,
 2. opinię o usługach, 
 3. treść pozostałych aktywności Użytkownika.

IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania:
 1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 2. sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia danych (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 5. przeniesienia danych (art. 20 RODO);
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 1. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 1, osoba której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@horyzontev.pl.
 2. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Dane do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/p/kontakt.

 

X. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki posiada do tego podstawę prawną
 2. Dane osobowe będą przechowywane:
 1. przez okres 3 (trzech) lat – w odniesieniu do danych osobowych podmiotu, który jest przedsiębiorcą (w rozumieniu art. 43 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny), wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy zawartej między Administratorem a Użytkownikiem oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. przez okres 6 (sześciu) lat – w odniesieniu do danych osobowych podmiotu, który nie jest przedsiębiorcą, wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy zawartej między Administratorem a Użytkownikiem oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 3. przez okres 1 (jednego) roku – w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przez formularz elektroniczny, a jednocześnie nie doszło do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem.
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody marketingowej są usuwane niezwłocznie, po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

XI. PLIKI COOKIES

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane w pamięci urządzenia elektronicznego w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Strony.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 3. Przeglądarka internetowa Użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Jego urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na Stronie należy wyrazić  zgodę na użycie cookies. 
 4. Użytkownik może samodzielnie zarządzać cookies, w tym usunąć i zablokować te pliki w dowolnym czasie. 
 5. W celu odrzucenia cookies należy wybrać w przeglądarce opcję ich odrzucania. Należy zapamiętać, że wybór tej opcji spowoduje, iż niektóre funkcje Strony mogą nie działać poprawnie.    
 6. Użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
 7. Zmiany ustawień plików cookies polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie np. dłuższego okresu ładowania się Strony.
 8. Pliki cookies mogą być trwałymi lub sesyjnymi plikami cookies: 
 1. trwałe pliki cookies będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia;
 2. sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji Użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana.
 1. Pliki cookies wykorzystywane na Stronie mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP, którego Administrator nie zapisuje i nie przechowuje.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu: 
 1. utrzymaniu sesji,
 2. zapamiętywania informacji o sesji,
 3. udostępnienia funkcjonalności Strony,
 4. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony,
 5. gromadzenia i analizowania anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz Google Analytics.
 1. Strona korzysta z następujących plików cookies:

1) nazwa pliku cookies: : _gcl_au

rodzaj: trwały

cel: analityczny – Google Analitycs

czas ważności : 3 miesiące (od ostatniej aktualizacji);

2) nazwa pliku cookies: : _gat_gtag_UA_131430337_1

rodzaj: na sesję

cel: analityczny – Google Analitycs

czas ważności : podczas sesji;

3)         nazwa pliku cookies: : _gid

rodzaj: trwały

cel: analityczny – Google Analitycs

czas ważności : 1 dzień (od ostatniej aktualizacji)

             4) nazwa pliku cookies: : _ga

rodzaj: trwały

cel: analityczny – Google Analitycs

czas ważności : 1,5 roku (od ostatniej aktualizacji).

 1. Portale społecznościowe mogą używać innych plików cookies niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom Użytkowników witryny. 
 2. W celu skorzystania na portalu społecznościowym z opcji:
 1. polubienia,
 2. obserwowania,
 3. udostępnienia,
 4. skomentowania,
 5. skorzystania z Messengera

– należy zapoznać się z zasadami prywatności portalu społecznościowego.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter wyłącznie informacyjny – nie stanowi źródła obowiązków dla Użytkowników Strony i Profili.
 2. W zakresie nieuregulowanym Polityką Prywatności wiążą powszechnie obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. Polityka Prywatności może zostać uzupełniona lub zaktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, zwłaszcza w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dla Użytkowników Strony.
 4. Wszelkie zmiany  Polityki Prywatności zostaną zamieszczone na Stronie i wejdą w życie po 7 dniach roboczych od daty publikacji.
 5. Każdy Użytkownik powinien dbać o swoje własne bezpieczeństwo danych oraz o bezpieczeństwo swoich urządzeń elektronicznych, które służą dostępowi do sieci Internet. Urządzenie elektroniczne powinno bezwzględnie posiadać program antywirusowy, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej z której korzysta oraz włączoną zaporę sieciową. Użytkownik powinien sprawdzać, czy system operacyjny i programy zainstalowane na Jego urządzeniu elektronicznym posiadają najnowsze aktualizacje.
 6. Użytkownicy Strony mogą uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem Strony oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, jednak komercyjne wykorzystanie Polityki podlega ochronie prawnej.
 7. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 02.12.2022 r.

XIII. NOTA O PRAWACH AUTORSKICH

Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszej Polityki Prywatności jest Usługodawca Administratora, który dnia 02.12.2022 r. udzielił Administratorowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tej Polityki Prywatności do celów związanych z prowadzeniem Strony i Profili. Polityka Prywatności została stworzona w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu 02.12.2022 r. zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszej Polityki bez zgody Usługodawcy jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej.